Účetnictví SVJ

Prameny práva - účetnictví SVJ

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (Pozn.: Dnem 1. 1. 2016 vstoupila v účinnost novela ZoÚ, podrobnější informace naleznete v sekci "Aktuality".)

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. ...

Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání

České účetní standardy č. 401 až 414 vydané Ministerstvem financí pro účetní jednotky, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání

 

I SVJ, jako každá jiná právnická osoba, musí vést účetnictví. V minulosti bylo možné vést tzv. jednoduché účetnictví, to ale pro tento typ právnické osoby není vhodné. SVJ v podstatě pouze plní funkci jakéhosi prostředníka mezi vlastníky a dodavateli. Tyto vztahy bývají obsáhlé a pečlivá evidence je nutná. SVJ je z pohledu zákona o účetnictví účetní jednotkou (§ 1, odst. 2, písm. a) a je tedy povinno účetnictví vést. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku (§ 4, odst. 1).

Smyslem či cílem zákona o účetnictví je, aby účetní jednotka podávala věrný a poctivý obraz své finanční situace (§ 7, ods. 1). Co se rozumí poctivým obrazem své finanční situace (stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, nákladech a výnosech a výsledku hospodaření - §2)? Je jím správné, úplné, průkazné, srozumitelné a přehledné vedení účetnictví (§ 8, odst. 1). SVJ musí provádět inventarizaci majetku a závazků (§ 29). SVJ musí uschovávat veškeré účetní záznamy (§ 31).

SVJ musí sestavit roční účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu k účetní závěrce) a sestavit přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně příloh (v určitých případech), obojí v řádném termínu, tedy do konce března roku následujícího*.

SVJ musí schválit roční účetní závěrku - na shromáždění vlastníků, nejpozději do konce června roku následujícího*.

SVJ musí založit roční účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku, a to do 30 dnů od schválení závěrky na shromáždění, nejpozději však do konce července roku následujícího*.

* rokem následujícím se rozumí rok, který následuje po roce, k jehož konci byla sestavena účetní závěrka. 

Sankce za porušení těchto povinností mohou být velmi vysoké (např. dle zákona o účetnictví - § 37 a násl., zákona o daních z příjmů, sociálním pojištění, zdravotním pojištění, správního řádu atd.).

Z výše uvedených povinností je vidět, že je na SVJ, aby si zajistilo řádné vedení účetnictví.

Dobrým výběrem zpracovatele účetnictví si SVJ uleví od spousty povinností (při zpracování účetnictví totiž přebírá odpovědnost za formální správnost vedení účetnictví právě zpracovatel).


Autor článku: Darja Balcárková, DiS.