Naše služby a ceny

 

Vedení účetnictví

120 Kč - jednotka / měsíc (minimálně 1500 Kč / měsíc / dům)

Evidence osob, plateb, tvorba předpisů úhrad

Vyúčtování zálohových plateb

Mzdová agenda

200 kč - pracovník / mzdový lístek

Nejsme plátci DPH - ceny jsou konečné

 

 

 

 

 

 

 

 

Detailní přehled služeb v jednotlivých agendách
 
Účetnictví
 
Vedení účetnictví v souladu s platnou legislativou ČR
Provádění roční dokladové inventarizace účtů
Zpracování roční účetní závěrky včetně účetních výkazů, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty a příloh
Zpracování zprávy o hospodaření účetní jednotky - čtvrtletně
Tiskové výstupy:
předvaha - každý měsíc
daňové výkazy - v termínech dle platné legislativy ČR
přehled všech zaúčtovaných dokladů do aktuálního měsíce - čtvrtletně
zpráva o hospodaření domu - čtvrtletně
přehled dluhů a přeplatků úhrad („saldo“) - měsíčně
 
 
Evidence osob, plateb, dlužníků, předpis úhrad zálohových plateb
 
Úhrady (Platby)
 
Elektronické zpracování zaplacených plateb SIPO
Měsíční aktualizace kmene SIPO u České Pošty, a.s. = zřizování, rušení a aktualizace předpisu
zálohových plateb
Upomínání dlužníků včetně výpočtu úroků z prodlení
Tiskové výstupy (přehledy zaplacených a nezaplacených  plateb, upomínky pro dlužníky, rozbory
dluhů a jiné)
 
Předpis úhrad
 
Hromadné vypracování měsíčních předpisů úhrad dle ročního rozpočtu pro jednotlivé uživatele bytů
Individuální změna předpisu
Souhrnné přehledy předpisů úhrad
Tiskové výstupy (složenky, oznámení předpisu úhrad a jiné)
 
Vyúčtování zálohových plateb, evidence měřidel a odečtů
 
Vyúčtování dle platné legislativy ČR
Rozúčtování nákladů při změně uživatele v průběhu zúčtovacího období
Vystavení odečtových listů pro poměrová měřidla teplé a studené vody v bytech zúčtovací jednotky
Pořizování odečtů fakturačních měřidel SV, TV, RTN
Zápis stavu počtu osob v zúčtovacím období
Tisk rekapitulace celkových nákladů účetní jednotky po odběrných místech
Stručný přehled vyúčtování za všechny prostory
Tisk zúčtovacích listů pro vlastníky bytů
Tisk složenek pro úhrady nedoplatků
Zajištění výplaty přeplatků přes Českou poštu, a.s. - poukázkami typu B
Možnost kompenzace přeplatků a nedoplatků v rámci SIPO
Tisk výplatnice v případě nevystavení poštovních poukázek typu B
Pomoc při výplatě přeplatků pokladnou