Prameny práva pro SVJ

Základními prameny práva pro SVJ jsou:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ("nový občanský zákoník", "NOZ")

Zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev

Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

 

Novým občanským zákoníkem se řídí SVJ od 1. 1. 2014. Ustanovení (např. ve stanovách), která jsou v rozporu s tímto NOZ, automaticky pozbyla platnosti. SVJ musí nejpozději do 3 let (tedy do 31. 12. 2016) přizpůsobit svoje stanovy NOZ (a vložit je do sbírky listin veřejného seznamu). Kratší dobu - pouze do 30. 6. 2014 - měly SVJ na to, aby do veřejného rejstříku doplnili přesné údaje týkající se statutárního orgánu (nejčastěji doplnění/zvěřejnění kontrolní komise, pokud ji skutečně měli či měli povinnost ze stanov ji mít). Do 31. 12. 2015 ještě musí SVJ upravit svůj název tak, aby obsahoval alespoň sousloví "společenství vlastníků" (nestačí již tedy mít v názvu pouze slovo "společenství").

Závazky ze smluv - pokud byla smlouva uzavřena přede dnem nabytí účinnosti NOZ, tedy do 31. 12. 2013, řídí se vztahy dosavadními (tedy původními) předpisy, tedy např. Zákonem č. 40/1964, občanským zákoníkem a Zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

Smluvní strany si ale mohly v roce 2013 sjednat, že se budou řídit již NOZ (ode dne nabytí jeho účinnosti). Existují ovšem výjimky pro určité vztahy, které se řídí NOZ ihned od jeho účinnosti, ikdyž je ve stanovách ujednáno něco jinak (např. vztahy týkající se práv nájemců bytů).


Autor článku: Darja Balcárková, DiS.