Účetní závěrka za rok 2016

28.11.2016 14:38

Novela Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále "zákona o účetnictví") vstoupila v účinnost dnem 1. 1. 2016 a přináší více či méně významné změny tohoto zákona.

Změny se dotknou všech účetních jednotek (tedy i SVJ a BD), neboť je v souladu s evropským právem nově zavedena klasifikace účetních jednotek, a to na mikro, malé, střední a velké účetní jednotky. SVJ a BD se začlení (až na ojedinělé výjimky) mezi mikro účetní jednotky. Pro začlenění do správné kategorie je nutný časový test 3 kritérií, přičemž testovat se bude ve stavu k 31. 12. 2015 a pro změnu začlenění jsou nutná k posouzení 2 další účetní období - změnit začlenění tedy lze až od 1. 1. 2018. Nově jsou upraveny pro všechny jednotky např. i výkazy roční závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha). Změnou je např. to, že SVJ/BD budou muset sice nově sestavit výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, ale nebudou ho muset zveřejňovat. 

Nově se účtuje aktivace (62x vs. 58x), nově se mění pojmosloví (např. pův. "příloha k účetní závěrce" na nově "příloha v účetní závěrce"), mění se název rozsahu účetních výkazů (z pův. "zjednodušený" na nově "zkrácený"), nově se přidávají podkategorie zkráceného rozsahu na základní a rozšířenou verzi, ruší se zřizovací výdaje atd.

Velmi důležitá je i změna v - dalo by se říci - "zacílení" účetní závěrky. To, že účetnictví musí poskytovat věrný, poctivý a úplný přehled o hospodaření účetní jednotky, je jasné a platné desítky let. Nově je ovšem v § 7 zákona o účetnictví uvedeno (stručně řečeno), že účetní jednotka musí závěrku sestavit tak, aby na jejím základě mohla určitá (= i cizí) osoba činit ekonomická rozhodnutí. Tímto je myšlena - velmi zdůrazněna - odpovědnost účetní jednotky za tuto závěrku a nárok určité osoby se podle ní zachovat (a ev. i vymáhat škodu jí vzniklou z důvodu nepravdivých, neúplných a nepřesných informací).   

Autor: Bc. Darja Balcárková, DiS.

 

V § 7, odst. 1, Zákona č. 563/1991Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2016, je uvedeno, že: "Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá (dále jen „uživatel“), činit ekonomická rozhodnutí."

Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563/zneni-20160101 [cit. 2016-11-28]

 
 

 

 

—————

Zpět